Temp

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Měsíční výkaz ujetých kilometrů za jednotlivé řidiče

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za řidiče. Po zadání požadovaného sledovaného období a potvrzení volbou Vypočítat je zde zobrazen "Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivé řidiče" - ujeté kilometry, počty dnů a čas vykázaný řízení motorových vozidel v zadaném období. Sestavený přehled je možno následně vytisknout anebo exportovat pro další použití. Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd".

 

———————————————————————

 

Souhrn za uživatele

 

"Souhrn za uživatele" (nachází se v menu "Přehledy") je tiskopis, který obsahuje komplexní zjednodušený přehled tuzemských cestovních příkazů, náklady uživatele a vyúčtování soukromě ujetých kilometrů (za všechna vozidla, která uživatel v daném měsíci použil). Jedna tisková sestava obsahuje všechny základní položky nutné pro vyúčtování nákladů uživatele. V tiskovém dialogu je navíc možné si zvolit, které položky se budou tisknout. Přehled je možné rovnou z programu odeslat e-mailem pověřené osobě ke schválení.

———————————————————————

 

Doba jízdy vozidel

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Vozidel. Po zvolení požadovaného roku, vozidla a potvrzení volby Spočítat je zobrazena tabulka součtů časů vykázaných v "Běžné knize". Členění je na jednotlivé měsíce a dny. Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.

———————————————————————

 

Sloučené databáze - Náklady

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Náklady. Nejdříve je třeba v lokálním menu tohoto přehledu  (nebo klávesa F2) vyvolat zadávací formulář Sloučit data. Zde je možno vybrat vozidla, jejichž nákladové položky mají být do přehledu zahrnuty a sledované období. Uživatel, který potřebuje připravit přehled pro rozsáhlejší vozový park, zde má možnost používat funkce Označit vše / Odznačit vše / Prohodit označení a tím celé zadávání zjednodušit a urychlit. Potvrzení volby Sloučit je zobrazen sloučený přehled všech nákladových položek vybraných vozidel.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách. Údaje lze exportovat pro další použití.

 

———————————————————————

 

Vyúčtování soukromých kilometrů za vozidla řidiče 2

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za vozidla řidiče 2. V okně, které se zobrazí vidíte tři záložky:

Sestavit vyúčtování za měsíc - zde vyberete rok a měsíc, za které chcete vyúčtování sestavit. Metodika výpočtu je stejná, jako u vyúčtování Za vozidla řidiče 1. Rozdíl je v tom, že se navíc při výpočtu zkontrolují i předchozí tři měsíce. Pokud tedy dojde k úpravě knih jízd nebo nákupu pohonných hmot v některém z těchto měsíců, rozdíl se zobrazí v tabulce a vypočtená částka se přičte (odečte) k částce za aktuální měsíc. Kliknutím na Export & Uložit se vytvoří exportní soubor (formát csv) pro další zpracování.
Roční přehled - v této tabulce jsou přehledně zobrazené veškeré úhrady všech řidičů v jednotlivých měsících.
Exportovaná data - stručný přehled exportovaných dat. Jsou zde vidět i všechny opravy, tj. měsíce, kdy došlo ke změnám v celkové částce vyúčtování.

 

Pravidla a nastavení výpočtu jsou společné pro všechny uživatele programu, viz Nástroje - Vyúčtování soukromých cest.

 

Toto vyúčtování umožňuje sestavit vyúčtování za celou firmu najednou (pro všechny řidiče). Je zde počítáno s možností, že jeden řidič jezdí v daném období s více vozidly. Výsledkem je pak souhrn za všechna vozidla (která řidič použil), 1% z ceny pro dodanění se vypočítá z ceny nejdražšího vozidla. Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd"a nákupech pohonných hmot evidovaných v "Pouze PHM".

———————————————————————

 

Limity ujetých km

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Ujeté kilometry. Zadejte požadovaný rok výpočtu a potvrďte volbou "Spočítat". V následující tabulce získáte přehledné vyčíslení služebně ujetých km vykázaných v Běžné knize jízd. Má-li uživatel od Administratora nastaven měsíční/roční limit, tak jeho překročení je barevně zvýrazněno. V případě, že má přihlášený uživatel umožněn přístup k datům jiných uživatelů, tak se vypočítají a zobrazí i údaje těchto uživatelů.

 

Pro další využití získaných údajů je možno použít Export  (Ctrl+E).

———————————————————————

 

Grafy

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Grafy. Na první záložce nejprve vyberte pro které Vámi používané vozidlo, ze které knihy a pro který rok se mají data graficky zobrazit. Po potvrzení zadání volbou "Vykreslit" máte na následujících třech záložkách k dispozici grafické zobrazení sledovaných údajů.

 

Grafy je možno vytisknout. Pro další využití získaných údajů lze použít volbu Export (Ctrl+E). Data lze exportovat ve formátu Bitmaps (*.bmp) a Metafiles (*.wmf).

———————————————————————

 

Sloučené databáze - Nehody

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Nehody. Nejdříve je třeba v lokálním menu tohoto přehledu vyvolat (nebo klávesa F2) zadávací formulář Sloučit data. Zde je možno vybrat vozidla, jejichž záznamy o nehodě mají být do přehledu zahrnuty a sledované období přehledu. Uživatel, který potřebuje připravit přehled pro rozsáhlejší vozový park, zde má možnost Označit vše / Odznačit vše / Prohodit označení a tím celé zadávání zjednodušit a urychlit. Potvrzením volby Sloučit je zobrazen přehled záznamů o nehodách všech zadaných vozidel. Na rozdíl od dohledávání těchto informací postupně u jednotlivých vozidel je takto umožněno dohledat doklady za celou skupinu vozidel.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách. Údaje lze exportovat pro další použití.

———————————————————————

 

Obnovit nastavení

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Obnovit nastavení. V případě potřeby lze pomocí této funkce vrátit vzhled programu do původní podoby. Jedná se třeba o velikosti oken, řazení sloupců v tabulkách, původní struktura sloupců v tabulkách atd. Po použití této funkce je třeba ukončit program. "Obnovení nastavení" se projeví až při dalším přihlášení.

 

Pozor!

Pokud Obnovení nastavení provede Administrátor, provede se obnova pro všechny uživatele programu! Jestliže funkci použije přihlášený uživatel, obnoví si původní nastavení programu pouze pro sebe..

———————————————————————

 

Poslat zprávu uživateli

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Poslat zprávu uživateli.

 

Po zvolení této funkce lze napsat textovou zprávu, vybrat si ze seznamu uživatele a potvrzením volby Poslat mu zprávu odeslat. Tato zpráva se zobrazí Adresátovi při jeho následném přihlášení do programu.

 

Jestliže jsou u uživatelů evidované jejich e-mailové adresy, je možné zasílat zprávy e-mailem přímo z prostředí programu.

———————————————————————

 

Doba jízdy vozidel

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Vozidel. Po zvolení požadovaného roku, vozidla a potvrzení volby Spočítat je zobrazena tabulka součtů časů vykázaných v "Běžné knize". Členění je na jednotlivé měsíce a dny. Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.