Vozidel

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Doba jízdy vozidel

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Vozidel. Po zvolení požadovaného roku, vozidla a potvrzení volby Spočítat je zobrazena tabulka součtů časů vykázaných v "Běžné knize". Členění je na jednotlivé měsíce a dny. Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.