Za řidiče

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Měsíční výkaz ujetých kilometrů za jednotlivé řidiče

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za řidiče. Po zadání požadovaného sledovaného období a potvrzení volbou Vypočítat je zde zobrazen "Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivé řidiče" - ujeté kilometry, počty dnů a čas vykázaný řízení motorových vozidel v zadaném období. Sestavený přehled je možno následně vytisknout anebo exportovat pro další použití. Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd".