Za skupiny

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Náklady podle skupin

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Za skupiny. Zadejte sledované období a potvrďte volbou "Spočítat". V následující tabulce získáte přehledné vyčíslení všech nákladů rozdělené podle skupin  za všechna vozidla a celou firmu. V tabulce se nezobrazují nákladové položky s nulovou hodnotou, ale jen ty, ve kterých za sledované období nějaké náklady vykazují.