PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Hromadné smazání dat

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Kniha jízd - Hromadné smazání dat. Někdy je potřeba smazat celou knihu anebo všechny nákladové položky vozidla. V této části programu jsou pro to připraveny potřebné nástroje. Stačí označit vozidlo/vozidla, zvolit požadovaný rozsah datumů, vybrat požadovanou knihu / nákladové položky a  potvrdit volbu Vymazat data.

 

Pozor!

Mazání je definitivní, nelze se nijak vrátit. Proto doporučujeme před mazáním nejdříve vytvořit Archiv dat a patřičně celý postupu zvážit.