PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika PHM

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - PHM. Zadáním požadovaného roku, měsíce a následným potvrzením zadání volby Spočítat lze získat údaje o vykázaných ujetých km, porovnat evidované a skutečné průměrné spotřeby, stavy PHM v nádrži a skutečně spotřebované množství PHM u každého sledovaného vozidla. Údaje lze následně dále exportovat a využívat pro další zpracování.