<< Click to Display Table of Contents >>

Lokální menu v Knize jízd

 

Tak jako ve všech ostatních oknech programu, tak i v okně Běžná kniha jízd se pomocí pravého tlačítka myši otevře nabídka lokálního menu.

 

Přidat jízdu (F2)
Opravit jízdu (Enter)

Těmto dvěma možnostem zápisu a oprav jednotlivých záznamů v knize je věnována samostatná část Vkládání a opravování jízd.

 

Přidat jízdu zpět (Shift+F2) vloží k vybrané jízdě jízdu zpět
Kopie (Ctrl+F2) umožňuje všechny záznamy z vybraného výchozího dne nakopírovat až do dalších dvanácti zvolených dnů najednou.
Vložit globální trasu (Ins): při ručním vkládání zápisů do Běžné / Testovací knihy je možno pomocí klávesy Insert otevřít nabídku předem definovaných jízd z databáze Globální trasy, otevřít zvolenou trasu (Enter nebo  dvojí kliknutí) a po jejím doplnění o potřebný datum a čas vložit nový záznam. V menu Nástroje - Nastavení - Kniha jízd je možné nastavit, která z databází (Globální / Pravidelné / Doplňkové) bude po stisku klávesy Insert otevřena jako nabídka připravených tras.

 

Smazat jízdu (Del): smaže aktuálně vybranou jízdu
Smazat období (Ctrl+Del): smaže období vyznačené ve formuláři
Smazat vše (Shift+Del): smaže celou knihu jízd
Smazat podle nastavení (Alt+Del): umožňuje smazat záznamy podle zadaných vlastností
Sloučit záznamy (Shift+Alt+Del): v případě potřeby lze označit několik jízd a udělat z nich jízdu jednu. Tato funkce se využívá zejména při úpravě knih jízd zaznamenaných pomocí GPS.

 

 

Vytvořit cestovní příkazy (F6): tato funkce je popsána v následující samostatné kapitole Propojení knihy jízd a CP.
Přepočet tachometru (F8): přepočítá tachometr dle zadaných požadavků. Nastavení stavu tachometru je věnována samostatná kapitola - Tachometr - nastavení, synchronizace
Přepočet stavu nádrže (Alt+F8): Funkce vypočítá u každé jízdy teoreticky spotřebované pohonné hmoty (z průměrné spotřeby uvedené v Kartě vozidla a ujeté vzdálenosti) a odečte je od pohonných hmot zbývajících v nádrži. Pro výpočet zbývajících pohonných hmot platí následující pravidla:
-nákupy PHM musí být evidované v běžné knize jízd
-pokud necháte u nákupu nastavené v poli „Plná nádrž"  ANO, budou se jednotlivé jízdy odečítat od plné nádrže (velikost nádrže se zadává v Kartě vozidla)
-pokud nastavíte u nákupu v poli „Plná nádrž"  NE, budou se jednotlivé jízdy odečítat pouze z nakoupených pohonných hmot
-v menu „Kniha jízd > Možnosti" můžete zvolit, zda chcete, aby se teoreticky vypočítaný zůstatek v nádrži přičetl k nakoupeným pohonným hmotám. Upozorňujeme, že touto volbou si můžete do výpočtu zbytků v nádrži zanést poměrně velkou nepřesnost, protože žádné vozidlo nejezdí přesně za průměrnou spotřebu (a v tomto případě se sčítají skutečně nakoupené pohonné hmoty s teoreticky(!) vypočteným zbytkem.
-z hlediska výpočtu zbytku v nádrži jsou nejpřesnější výsledky při tankování plné nádrže
Synchronizovat tachometr (Ctrl+F8): při použití GPS dochází k drobnému rozdílu mezi km načtenými z GPS a fyzickým stavem tachometru. Po zadání Stavu tachometru na konci měsíce  lze touto funkcí rozdíl korigovat.
Kontrola navazujících stavů tachometru (Ctrl+T): při zadávání údajů o jízdě "Počátečním a konečným stavem tachometru" lze dohledat případnou chybu

 

Úpravy záznamů

 

* Prohodit služební/soukromá označeným jízdám (Ctrl+C):u vybraných jízd hromadně prohodí služební/soukromá
* Nastavit důvod označeným jízdám (Ctrl+D): u vybraných jízd hromadně změní důvod jízdy
* Nastavit "Odkud" označeným jízdám (Ctrl+1): u vybraných jízd hromadně změní místo počátku jízdy
* Nastavit "Kam" označeným jízdám (Ctrl+2): u vybraných jízd hromadně změní místo konce jízdy
* Nastavit řidiče označeným jízdám (Ctrl+U): u vybraných jízd hromadně změní řidiče
* Nastavit zakázku označeným jízdám (Ctrl+Z): vybraným jízdám hromadně přiřadí zakázku

 

Tyto funkce je možné používat i pro více vybraných záznamů najednou (po aktivování funkce "Označovat více záznamů", která se nachází se ve spodním okraji okna s knihou jízd). Označování záznamů se provádí buď stisknutím klávesy "Shift" a šipkou nahoru nebo dolů, případně stiskněte "Ctrl" a klikáním myší vyberte potřebné záznamy.

 

 

Doplňkové funkce:

 

Outlook zobrazení (Ctrl+O): změna pohledu na zobrazená data s možností jednoduché práce s užitím myši.
Import z XML soubor (Ctrl+Alt+I): možnost načíst XML soubor s daty - Pozor! Nezaměňovat s Archivací dat.
Export do XML souboru (Ctrl+Alt+E): možnost vytvořit XML soubor s daty - Pozor! Nezaměňovat s Archivací dat.
Otevřít v Excelu: otevře knihu jízd v Excelu (data se vyexportují tak, jak jsou vidět v knize jízd - viz Třídění záznamů v tabulkách, Nastavení vzhledu tabulek, Filtry.
Export (Excel,HTML) (Ctrl+E): možnost exportovat a dále používat evidovaná data
Roztřídit do skupin (Ctrl+R): umožňuje si třídit a dále přehledněji vyhodnocovat uložená data viz. Třídění záznamů v tabulkách
Sloupce přenastavit (Ctrl+S): možnost si upravit pohled na data přidáním/odebráním sloupců dle vlastní potřeby viz.Nastavení vzhledu tabulek
Optimalizovat šířku sloupců (Ctrl+W): upraví šířku sloupců podle "délky" dat
Vložit přestávku (Alt+Ins): mezi označené jízdy vloží záznamy s časy mezi jednotlivými jízdami
Zobrazovat zkratky dnů: ve sloupcích Datum od a Datum do zobrazí/skryje zkratku dne
Aktualizovat (F5): provede aktualizaci pohledu na zobrazená data